Εγκατάσταση Γειώσεων

Το σημαντικότερο στοιχείο σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι η γείωση. Με τον όρο γείωση εννοούμε τη διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε καθοδηγούμενα πλαίσια προς τη γη.

Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγεται η πρόκληση τυχόν βλαβών στους χρήστες σε περιπτώσεις διαρροής, λόγω του ότι το ρεύμα καθοδηγείται μέσα από τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου ή μέσω του αγωγού γειώσεως, χωρίς να διαπεράσει το ανθρώπινο σώμα.

Ανάλογα με την χρήση της γείωσης διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :

  • Γείωση λειτουργίας: Είναι η γείωση ενός σημείου ενός ενεργού κυκλώματος. Η γραμμή γείωσης μπορεί γενικά να έχει αυτεπαγωγές ή αντιστάσεις στο δίκτυο ή να είναι ένας συνεχής αγωγός .
  • Γείωση προστασίας: Είναι η γείωση ενός μεταλλικού μέρους που δεν είναι στοιχείο ενεργού κυκλώματος και προστατεύει μειώνοντας τις τάσεις επαφής. Είναι πάντα συνεχής.
  • Γείωση του συστήματος της αντικεραυνικής προστασίας: Είναι η ανοιχτή ή η συνεχής γείωση των προστατευτικών διατάξεων κατά των κεραυνών οι οποίες διοχετεύουν το ρεύμα τους προς την γη.

Οι μέθοδοι γείωσης που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι οι παρακάτω:

  • Ουδετέρωση: Είναι η σύνδεση των μεταλλικών μερών των συσκευών με αγωγό γείωσης (λέγεται και αγωγός προστασίας) που συνδέεται με τον ουδέτερο στον πίνακα παροχής. Ο ουδέτερος συνδέεται και με το ηλεκτρόδιο γείωσης στο σημείο παροχέτευσης πριν από τον μετρητή. (απαιτεί μικρότερη τιμή αντίσταση γείωσης)
  • Άμεση γείωση: Η απ’ ευθείας αγώγιμη σύνδεση με το σύστημα γείωσης του αγωγού γης που είναι συνδεδεμένος με κάποιο αγώγιμο υλικό που είναι τοποθετημένο μέσα στη γη όπως πλάκα γείωσης, τρίγωνο γείωσης, κλπ.

Μέσω διακόπτη διαφυγής έντασης για την αυτόματη απομόνωση του προβληματικού μέρους της εγκατάστασης (ρελέ διαρροής). Πάντως και στις τρεις αυτές περιπτώσεις θα πρέπει να επιτυγχάνεται η απόζευξη της εγκατάστασης άμεσα (διακοπή του ρεύματος).

Η χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού χωρίς την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους από ηλεκτρικά ατυχήματα.

Ένα ηλεκτρικό ατύχημα μπορεί να προκληθεί:

  • Όταν ο άνθρωπος εκτεθεί σε μία ικανή διαφορά δυναμικού ως προς τη γη, της οποίας το δυναμικό είναι 0 (π.χ αγγίξει μία συσκευή ή κάποιον αγωγό υπό τάση). Σε αυτή την περίπτωση το ηλεκτρικό ρεύμα οδηγείται προς τη γη περνώντας μέσα από το ανθρώπινο σώμα.
  • Όταν ο άνθρωπος πληγεί από κεραυνό, ο οποίος αποτελεί στην ουσία μία εκκένωση αντίθετα φορτισμένων ηλεκτρικών φορτίων μεταξύ των σύννεφων και της γης.

Οι συνέπειες που μπορεί να έχει ο ηλεκτρισμός στο ανθρώπινο σώμα είναι σοβαρές και επικίνδυνες.

Το σημαντικότερο από όλα όμως είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συνέπειες αυτές, μπορούν να αποβούν μοιραίες για εμάς αλλά και για όλους όσους βρίσκονται γύρω μας.