Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ

Ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι πλήρης και λεπτομερής. Αποκαλύπτει προβλήματα ασφάλειας που μπορεί να υπάρχουν.
Αξιοποιήστε το νέο πιστοποιητικό για τη ΔΕΗ και πέρα από ένα αναγκαστικό πιστοποιητικό μάθετε την κατάσταση του ηλεκτρικού σας δικτύου.

Η Ecowatt Energy αναλαμβάνει την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση σας, έχοντας το πολυόργανο για τον ηλεκτρολογικό έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι:

  • Μετρήσεις με την βοήθεια του ειδικού οργάνου για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
  • Δοκιμές
  • Οπτικός έλεγχος

Στο Πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στην Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πρέπει να υπογράψει και ο ενδιαφερόμενος πέρα από τον ηλεκτρολόγο.

Πιστοποιητικά - Έγγραφα